Regulamin serwisu beautytrend.pl

Wersja z dnia 01.09.2016

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu beautytrend.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

2. Beautytrend (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Beautytrend zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2, do których odsyłają postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w ust. 3 powyżej Załącznikami może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.

§ 2 Informacje obligatoryjne

  1. Serwis beautytrend.pl prowadzony jest przez Izabela Kurek z siedzibą w Krzeptowie, adres: ul. Kminkowa 6, 55-080 Krzeptów, NIP: 612-158-81-88, REGON: 022324085, (zwaną dalej „Beautytrend“).
  2. Nr konta BZWBK oddział Wrocław:63 1090 1522 0000 0001 3311 6196.

 

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

3. Z firmą Beautytrend można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, , pod numerem telefonu 511-042-303 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00) oraz pod adresem e-mail info@beautytrend.pl.

4. Serwis służy informowaniu o firmie Beautytrend i o produktach oferowanych przez tę firmę, w tym przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Beautytrend do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 1.

6. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 2.

7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

8. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Beautytrend, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

9. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Beautytrend a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa firmie Beautytrend ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli firma Beautytrend niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez serwis Beautytrend.pl.

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli serwis Beautytrend nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez serwis Beautytrend.pl, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Do e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim załączony zostanie plik zawierający treść Regulaminu.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez serwis Beautytrend.pl i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez firmę Beautytrend. W pozostałym zakresie firma Beautytrend może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie Beautytrend.pl, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis Beautytrend.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie Beautytrend.pl.

8. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

9. Maksymalna liczba identycznych produktów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 5 sztuk z wyjątkiem produktów w cenie do 14,99zł .

 

§ 4 Dostawa

1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 100,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna na terytorium Polski. Sklep Beautytrend.pl w przypadku bezpłatnej zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu dostawy do klienta.

Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 100,00 zł brutto, wówczas Beautytrend.pl nalicza koszty przesyłki w wysokości:

-Kurier 48 standard do 32kg , bez ograniczeń wymiarów, 8,99 zł

-Kurier 48 za pobraniem do 32kg , bez ograniczeń wymiarów 13,99 zł

-Kurier 48 odbiór we wskazanym punkcie stacji Orlen lub na Poczcie(nie ma możliwości za pobraniem) do 32kg 7,99 zł

-Paczka Mini Priorytet o wymiarach max.20cm x 29cm x 4cm i max. wadze 950g(nie ma możliwości za pobraniem) dostawa do 1 dni roboczych 7,49 zł

-Paczka Mini o wymiarach max.20cm x 29cm x 4cm i max. wadze 950g(nie ma możliwości za pobraniem) dostawa do 3 dni roboczych 5,49 zł

3. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty polskiej Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.

4. Termin dostawy wynosi:
a. 2 dni robocze - w przypadku umów zawartych do godziny 12.00 i przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem Kuriera 48 H
b. 2-3 dni robocze- w przypadku umów zawartych po godz. 12:00 i przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem Kuriera 48 H,

c. 3 dni robocze - w przypadku umów zawartych do godziny 12.00 i przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej
d. 3-4 dni robocze- w przypadku umów zawartych po godz. 12:00 i przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej,

 

5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 5 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a. karta kredytowa – Mastercard lub VISA za pośrednictwem systemu Dotpay;
b. za pośrednictwem systemu Dotpay;
c. przelew bankowy;
d. za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dodatkowy koszt 3 zł brutto) – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Płatność za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemu Dotpay dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 5 poniżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.

3. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

4. Przy płatności kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Dotpay Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę. Serwis beautytrend.pl rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty nie jest w sposób definitywny obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Serwis beautytrend.pl zobowiązuje się nie ściągać tej kwoty przed chwilą wysłania produktu.

5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 4 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 4 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od beautytrend.pl e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

6. Płatność za pośrednictwem systemu Dotpay jest dokonywana na platformie Dotpay. Po wybraniu Dotpay jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony Dotpay. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Serwisu.

7. Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Beautytrend wraz z wydawaniem kodów rabatowych.

9. Beautytrend zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

10. Dostarczony produkt pozostaje własnością firmy Beautytrend do chwili całkowitej zapłaty.

§ 6 Prawo odstąpienia

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Beautytrend formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: beautytrend.pl Izabela Kurek ul. Kminkowa 6, 55-080 Krzeptów z dopiskiem „zwrot beautytrend.pl”.

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez firmę Beautytrend niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient.

7. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Kupujący nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas postanowienie ust. 8 poniżej zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, serwis beautytrend.pl wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.

9. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:
1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 7 Reklamacje

1. Beautytrend zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

3. Beautytrend jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Beautytrend może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Beautytrend może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Beautytrend albo Beautytrend nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Beautytrend usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Beautytrend.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

9. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu  formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, jeśli firma Beautytrend uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Beautytrend. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się z serwisem telefonicznie (nr tel. 511-042-303).

10. Beautytrend, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Beautytrend nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. Beautytrend odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12. Beautytrend nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

13. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

14. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

15. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

16. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

17. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Beautytrend nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2. Odpowiedzialność Beautytrend wobec Klienta nie będącego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy).

 

§ 9 Postanowienia pozostałe

1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela firmie Beautytrend niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez firma Beautytrend z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Załącznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez firmę Beautytrend do systemu informatycznego użytkownika

Rozdzielczość ekranu
Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

Przeglądarka
W celu przejścia do strony beautytrend.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, w celu optymalnego skorzystania ze strony beautytrend.pl.

Cookies (Ciasteczka)
„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Beautytrend korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawiera nasza „Polityka cookies”.

Javascript
Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla użytkownika korzystanie ze sklepu online.

Flash
Lubisz odrobinę rozrywki przy zakupach? Prezentacje marek na stronie startowej oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na naszych stronach. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w Internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

Bezpieczeństwo chronieniu danych
Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich,. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Beautytrend podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła. Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne. Politykę prywatności sklepu internetowego beautytrend.pl regulują "Zasady polityki prywatności".

Załącznik 2

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Beautytrend Izabela Kurek, ul. Kminkowa 6, 55-080 Krzeptów NIP: 612-158-81-88, REGON: 022324085. (zwana dalej „beautytrend.pl”).

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Beautytrend oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Firma Beautytrend przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Beautytrend przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Firmy Beautytrend zamówienia złożone przez Klientów, tj. w szczególności: Poczcie Polskiej oraz Kurierowi 48. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

5. Firma Beautytrend każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Beautytrend może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:
a. nazwisko i imiona;
b. adres zamieszkania lub pobytu;
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
d. adres poczty elektronicznej;
e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
f. płeć,

g. data urodzenia.

6. Beautytrend, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Beautytrend zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. Firma Beautytrend przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).